Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödeme Dağıtım Usul ve Esasları Yönergesi

  • Anasayfa -
  • Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödeme Dağıtım Usul ve Esasları Yönergesi

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

MADDE 1 - (1) Bu usul ve esasların amacı, Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Döner Sermaye faaliyetleri çerçevesinde elde edilen gelirlerden yapılacak ek ödeme dağıtım ilkelerini düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 - (1) Bu usul ve esaslar 2547 sayılı Yüksek Öğrenim Kanununun 58 inci maddesi ile 27850 ve 28416 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yüksek Öğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik” hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu usul ve esaslarda geçen;
a) Kanun: 
2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununu,

b) Yönetmelik: 27850 ve 28416 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliği,

c) Kurum: Erciyes Üniversitesini,

d) Birim: Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesini,

e) Yönetim Kurulu: Erciyes Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

f) Fakülte Yönetim Kurulu: Eğitim Fakültesi Yönetim kurulunu,

g) Yönetici: Kanunun 58 inci maddesinin (f) fıkrasında sayılan yöneticileri,

h) Döner sermaye geliri: İlgili mevzuat uyarınca mesai saatleri içinde ve mesai saatleri dışında döner sermaye faaliyetleri sonucunda elde edilen geliri,

ı) Gelir getirici faaliyet: Yapılan işlem sonucunda döner sermaye işletmesine gelir getiren pedagojik formasyon sertifika programı, kurs, seminer, konferans, eğitim programları ve tüm faaliyetleri,

i) Bireysel gelir getirici faaliyet puanı: Birim içinde bireysel gelir getirici faaliyetlerden dolayı alınan mesai içi ve mesai dışı puanların toplamından oluşan puanı,

j) Ek ödeme matrahı: Ek ödemeden yararlanacak personelin aylık (ek gösterge dâhil), yan ödeme,

ödenek (geliştirme ödeneği hariç) ve her türlü tazminat (makam, temsil, görev ve yabancı dil tazminatı hariç) toplamını,

k) Gider: İlgili mevzuat uyarınca döner sermaye faaliyetlerini gerçekleştirmek için yapılan harcamaları,l) Kanuni kesintiler: Kanunun 58 inci maddesi (b) fıkrası ile 17/09/2004 tarihli ve 5234 sayılı Kanunun

geçici 1’inci maddesi uyarınca yapılması öngörülen kesintileri,

m) Pedagojik formasyon dönemi; Akademik takvimle belirlenen ve iki dönemden oluşan her bir pedagojik formasyon sertifika programını,

n) Ödeme dönemi: Yıl içerisinde döner sermaye pedagojik formasyon programı ek ödemesinin yapılacağı aylık dönemler ile Kanunun 58 inci maddesinin (e) fıkrası kapsamına giren faaliyetlerden elde edilen gelirler açısından, hizmetin gerçekleşmesi ve gelirin tahsilâtına göre bu usul ve esaslar dikkate alınarak Fakülte yönetim kurulunca belirlenen ödeme dönemini,

o) Dağıtılacak miktar: İlgili ödeme dönemi için Fakülte yönetim kurulunun, kanuni sınırlar dahilinde yapılacak kesintilerden sonra dağıtımına karar verdiği miktarı,

p) Mesai dışı çalışma: Mesai saatleri içinde yapılan çalışmalar dışında, sınırları yönetim kurulunca belirlenen çalışma günlerinde yapılan çalışmayı,

r) Mesai dışı gelir: İlgili mevzuatı uyarınca tespit edilen çalışma saatleri dışında ve hafta sonu ve resmi tatillerde elde edilen geliri,

s) Mesai içi gelir: İlgili mevzuatı uyarınca tespit edilen çalışma saatleri içinde elde edilen geliri,
ş) Tavan ek ödeme katsayısı: Ek ödemeden yararlanacak personelin kadro/görev unvanına göre kanunun

58 inci maddesinde belirlenmiş bulunan tavan katsayısını, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Faaliyet Alanları, Gelir ve Giderler Faaliyet Alanları

MADDE 4 – (1) Eğitim, öğretim faaliyetlerini aksatmamak kaydıyla, özel, tüzel veya gerçek kişilere, ulusal ve uluslararası kuruluşlara İhtiyaç duydukları alanlarda; bireysel veya Kurumca düzenlenecek olan eğitim programları, pedagojik formasyon sertifika programları, kurslar, seminerler, konferanslar düzenlemek ve eğitim hizmetleri faaliyetlerinde bulunmak,

Gelirler
MADDE 5 - 
(1) Üniversite Döner Sermaye İşletmesi Eğitim Fakültesi gelirleri, Madde 4’de belirtilen

faaliyet alanlarından elde edilen gelirlerdir.

Giderler

MADDE 6 - (1) Döner Sermaye İşletme Biriminde varsa yapılan iş veya hizmet ile bağlantılı giderlerdir (sarf malzeme, hizmet alımı ve kiralama giderleri vb.).

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Genel İlkeler, Yasal Kesintiler ve Dağıtım Esasları Genel İlkeler

MADDE 7 – (1) Döner sermaye gelirinin elde edilmesine katkısı bulunmayan öğretim elemanlarına, pedagojik formasyon programında fiilen ders verme yetkisi olmayan öğretim yardımcılarına, memurlara ve sözleşmeli personele hiçbir şekilde ek ödeme yapılmaz.

(2) Yapılacak ödemelerde gelir gider dengesi gözetilerek, döner sermaye kaynakları uygun olduğu takdirde ek ödeme yapılır.

(3) Yapılacak ek ödeme oranlarının belirlenmesinde Yönetmeliğin Dağıtım Esasları başlıklı 5’inci maddesinin 3’üncü fıkrasındaki (B) “Bireysel Gelir Getirici Faaliyet Puanı” esas alınır.

(4) Döner Sermaye Gelirlerinin dağıtımı Kanunun 58’inci maddesinin (c) ve (d) fıkraları uyarınca belirlenen Ek ödemeden yararlanacak personelin aylık (ek gösterge dâhil), yan ödeme, ödenek (geliştirme ödeneği hariç) ve her türlü tazminat (makam, temsil, görev ve yabancı dil tazminatı hariç) toplamından oluşan ek ödeme matrahının mesai içi çalışmalarda % 800’ünü, mesai dışı çalışmalarda ise bu oranın (% 50 fazlası olan) toplamda % 1200’ünü geçmeyecek şekilde ek ödeme yapılır.

(5) Döner sermaye gelirlerinden, gelir getirici faaliyetlerine bakılmaksızın Dekan ve Dekan yardımcılarına yönetici payı olarak ödenecek miktar, kanunun 58.maddesinin (f) fıkrası uyarınca Dekan için ek ödeme matrahının % 250’si, Dekan Yardımcıları için ek ödeme matrahının % 100’ü olarak uygulanır.

(6) Gelirin elde edilmesinde katkısı bulunan öğretim elemanlarının raporlu, yıllık izin ve görevli izinli olduğu dönemlerde daha sonra derslerin telafisinin yapılması Fakülte Yönetim Kurulunca uygun görülmesi halinde ücretleri ödenir.

(7) Sınavlara, danışmanlıklara ve fiilen yapılmayan derslere ücret ödenmez.

Yasal Kesintiler
MADDE 8 – 
(1) Kanunun 58 inci maddesinin (b) fıkrası uyarınca döner sermaye gelirlerinden tahsil

edilen kısmın %30’u,

Aynı maddenin (e) fıkrası kapsamında kurs, seminer konferans ve eğitim programları gelirlerinden tahsil edilen kısmın % 15’i,

Kurumun ihtiyacı olan mal ve hizmet alımları, her türlü bakım, onarım, kiralama, inşaat işleri ve diğer ihtiyaçlar ile yönetici payları için kullanılır.

(2) Döner sermaye gelirlerinden tahsil edilen kısmın %5’i, Kanunun 58’inci maddesinin (b) fıkrası 2’inci bendi gereği kurumun bilimsel araştırma projeleri için ayrılır.

(3) Döner sermaye gelirlerinden Maliye Bakanlığınca belirlenen % 1 oranında kanuni kesinti hazine payı olarak ayrılır.

Dağıtım Esasları

MADDE 9 –(1) Bu Usul ve esasların 8.maddesindeki yasal kesintiler düşüldükten sonra geriye kalan miktar “ dağıtım miktarı ” olarak esas alınır.

(2) Yöneticilere ödenecek ücret: Aylık olarak ek ödeme matrahının (Ek ödeme matrahı; aylık tutar, ek gösterge tutarı, üniversite ödeneği, idari görev ödeneği, eğitim öğretim ödenekleri toplamından oluşur.) Dekan için % 250’si, Dekan Yardımcıları için % 100 ‘ü olarak belirlenir ve akademik takvim süresince ödenir.

(3) Öğretmenlik Uygulaması Dersi için Ödenecek Ücret: Öğretmenlik uygulama dersi kapsamında Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan protokol gereğince okullarda görevlendirilecek Müdürlere, Koordinatörlere ve Öğretmenlere ödenecek ücret, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 176 maddesi gereğince ders saati başına gündüz öğretimi için 140 gösterge rakamının bu Kanuna göre belirlenen aylık katsayısı ile çarpımından oluşan miktar üzerinden her bir pedagojik formasyon sertifika programı döneminde ek ders ücreti olarak ödenir.

(4) (e ) Fıkrası Gereğince Katkı Sağlayanlara Ödenecek Ücret: Kanunun 58.maddesi ( e ) fıkrası kapsamında kurs, seminer, konferans ve eğitim programları gibi faaliyetlerden elde edilen gelirlerden yasal kesintiler düşüldükten sonra geriye kalan miktardan katkısı bulunan personellere Fakülte Yönetim Kurulunun belirleyeceği katkı oranlarında dağıtım yapılır.

(5) Katkı Sağlayanlara Ödenecek Ücret; Öğretim elemanlarının katkılarıyla elde edilen döner sermaye gelirlerinden dağıtıma esas olan tutardan Öğretmenlik Uygulama Dersi için ödenecek ücret düşüldükten sonra komisyon başkanlığınca her bir pedagojik formasyon sertifika programı dönemine görebelirlenen miktar, performansları oranında Tablo 1 ‘e göre hesaplanarak belirlenir.

Tablo 1. Doğrudan katkı sağlayanlara (eğitmenlere) yapılacak ödemelerin dağılımı

Eğitici

Katsayı

Ham performans puanı (1 saat ders=1 puan)

Ağırlıklandırılmış performans puanı

AP=Kx Pi

Nisbi ağırlıklandırılmış performans puanı

NAP=AP/ T

Ödenecek ücret (TL)

No

Adı soyadı

1

K1

P1

AP1

NAP1

Ü1

2

K2

P2

AP2

NAP2

Ü2

3

K3

P3

AP3

NAP3

Ü3

Toplam

T

M

K1 :Katsayı,Tablo 2’de belirlenen katsayılardır.
Pi :Ham performans puanı, 1 saat ders= 1 puan olarak hesaplanır.

APi :Ağırlıklandırılmış performans puanı, katsayı ile ham performans puanının çarpımından hesaplanır. AP=Kx Pi

:Katkı sağlayan öğretim elemanlarının ağırlıklandırılmış performans puanlarının toplamı alınarak hesaplanır.

NAP:Nispi Ağırlıklandırılmış Performans Puanı, ağırlıklandırılmış performans puanının (APitoplam ağırlıklandırılmış performans puanına (T) bölümünden hesaplanır. NAP=AP/ T

M :Komisyon Başkanlığınca belirlenen ve katkı sağlayan öğretim elemanlarına ödenecek toplam ücret.

Ü:Ödenecek ücret, Nispi Ağırlıklandırılmış Performans Puanının (NAPitoplam ödenecek ücret(M) ile çarpımından hesaplanır.

(6) Kadro/ görev unvanı katsayıları: 18.02.2011 tarih ve 27850 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik” ekindeki Ek-1 sayılı cetvelde belirlenen katsayı aralıklarına göre tablo 2 ‘deki gibi belirlenmiştir. Tablo 2 de yer almayan unvan ve katsayılar yukarıda belirtilen yönetmeliğe uygun olarak Üniversite Yönetim Kurulunun kararıyla belirlenir.

Tablo 2. Kadro/Görev Unvan Katsayı Cetveli

Kadro/Görev Unvanı

Katsayı

Dekan

 4,00

Dekan Yardımcıları

 3,50

Prof. Dr.

 3,50

Doç. Dr.

 3,00

Yrd. Doç. Dr.

 2,50

Öğretim Görevlisi

 2,20

  Öğretim Yardımcısı

   2,00  


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler Dağıtılamayacak Gelirler

MADDE 10 - (1) Her bir pedagojik formasyon sertifika programı döneminden devredilen gelir fazlası hiçbir şekilde personele ek ödeme olarak dağıtılamaz. Devredilen gelir fazlası bu usul ve esasların 8’inci maddesi 1’inci ve 2’inci fıkralarında belirtilen diğer ihtiyaçların karşılanmasında kullanılır.

Yasaklar
MADDE 11 - 
(1) Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Sertifika Programında gelir getirici işlemleri ve

diğer faaliyetleri yapmadığı halde yapmış gibi gösterenler hakkında genel hükümlere göre işlem yapılır. (2) Haksız olarak ek ödeme aldıkları tespit edilenlerden, haksız olarak yapılan ek ödemeler geri alınır.

Yürürlük
MADDE 12 - 
(1) Bu Usul ve Esaslar, 24.06.2016 tarih ve 18 sayılı Rektörlük Senatosu tarafından kabul

edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 - (1) Bu metinde yer alan Döner Sermaye İşletmesi Ek Ödeme Usul ve Esasları Eğitim Fakültesi Dekanı yürütür.