PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ YÖNERGESİ

  • Anasayfa -
  • PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ YÖNERGESİ

T.C.
 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı Talim Terbiye Kurulunun 80 nolu kararında belirtilen, öğretmen olarak atanabilecek lisans mezunlarına, öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği bilgi, beceri ve davranışları kazandırmak üzere düzenlenecek olan pedagojik formasyon eğitimi sertifika programının uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
Madde 2-(1) 
Bu Yönerge Pedagojik Formasyon Eğitiminin açılması, ders programlarının ve içeriklerinin düzenlemesi ile eğitim öğretim faaliyetlerine ilişkin esasları kapsar.

Dayanak

Madde 3-(1) Bu Yönerge; Yükseköğretim Kurulu Genel Kurulunun 18.11.2015 tarihli toplantısında kabul edilen “Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Usul ve Esaslar” ile, ilgili kararlarına dayanarak düzenlenmiştir.

Tanımlar
MADDE 4 - 
(1) Bu Yönergede geçen;

Aday: Pedagojik formasyon eğitimi sertifika programlarına başvuran ilgili lisans programlarının son sınıfında okuyan öğrenci ve mezunlarını,

Alan : Talim ve Terbiye Kurulu'nun 20.02. 2014 tarih ve 9 no'lu kararının ekinde yer alan ve öğretmenliğe kaynaklık oluşturan lisans programlarıyla bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim programlarını,

Alan Eğitimcisi : Doktorasını ve/veya doçentliğini, ilgili bilim alanının eğitimi ve öğretimi (fizik eğitimi, kimya eğitimi, biyoloji eğitimi, matematik eğitimi, tarih eğitimi, din eğitimi, Türkçe eğitimi vb.) üzerine almış ve/veya ilgili alanın eğitimine ilişkin tez yönetmiş, projeler yapmış ve akademik yayınlar yapmış öğretim üyesini,

Alan Fakültesi/Yüksekokul : Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın 20. 02. 2014 tarihli ve 9 sayılı kararı ekinde yer alan alanlarda lisans eğitimi veren fakülteleri/yüksekokulları,

Bölüm : Eğitim Bilimleri Bölümünü,

Dersler : Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programında yer alan dersleri,Fakülte : Pedagojik Formasyon Eğitimi veren Eğitim/Eğitim Bilimleri Fakültesini

Fakülte Yönetim Kurulu : Pedagojik Formasyon Eğitimi veren Eğitim/Eğitim Bilimleri Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulunu,

Kurul / YÖK : Yükseköğretim Kurulunu,
Kurum/ Yükseköğretim Kurumu : Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı açılan

üniversiteyi,
MEB: Milli Eğitim Bakanlığı'nı,

Meslek Bilgisi Dersleri : Bütün öğretmenlik alanlarında öğretmenlik mesleği ile ilgili ortak olan meslek derslerini,

Öğrenci: Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına kayıtlı öğrencilerini,

Pedagojik Formasyon Birimi: fakülte dekanı tarafından akademik ve idari ve mali işleri yürütmek üzere oluşturulan ve bir dekan yardımcısı başkanlığında eğitim bilimleri bölüm başkanı, doktorası ya da doçentliği eğitim bilimleri ve öğretmen yetiştirme alanından olan bir öğretim üyesinden oluşan birimi,

Program : Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programını,TTKB : Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nı ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Başvuru, Kabul Koşulları, Program Açma, Dersler ve Öğrenim Süresi Başvuru ve Kabul Koşulları

MADDE 5 - (1) Adaylar, her yıl ERÜ Senatosu tarafından belirlenen ve ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara başvurularını belirlenen takvim sürecinde yaparlar. Adayların programa yerleştirilmesi not ortalaması esasına göre yapılır. Bunun dışında başka bir usul ile programa öğrenci kabul edilmez.

(2) Açık öğretim ve uzaktan öğretim yoluyla sunulan ilgili lisans programlarının mezunlarından pedagojik formasyon eğitimi programına katılmak isteyenler üniversitemizde açılan programa başvurabilirler.

(3) İlgili lisans programlarından mezun olanlar, başvurmaları halinde mezunlar için belirlenen kontenjanlar dahilinde programlara yerleştirilirler. ERÜ dışında, Kayseri’de bulunan diğer üniversitelerin öğrencilerine, Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü ile protokol yapmaları durumunda, protokolde belirtilen oranlarda kontenjan verilir.

(4) Öğrencinin devam ettiği yada mezun olduğu ana dal lisans programı, program açılan alanlar içinde yer almıyorsa ve öğrenci pedagojik formasyon eğitimi sertifika programı açılan bir lisans programında çift ana dal yapmışsa, çift ana dal yaptığı alandan programa başvurabilir. Öğrencinin mezun olduğu ana dal lisans programı ile çift ana dal yaptığı lisans programının ikisi de TTKB tarafından hazırlanan çizelgede yer alıyorsa, her iki programdan birini tercih ederek programa başvurabilir.

(5) Belirlenen tarihler arasında ve istenen belgelerle şahsen başvurmak suretiyle kesin kayıt yaptırmayan adaylar, kayıt haklarından vazgeçmiş sayılır. Boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme yapılabilir.

(6) Programa yerleştirilen adayların beyanlarının doğruluğunun kontrolü ve kesin kayıt işlemleri, fakülte tarafından yapılır. Programlara yerleştirilen adayların başvuru sırasında beyan ettikleri bilgiler ile kayıt sırasında ibraz edecekleri belgelerdeki bilgiler arasında uyumsuzluk olması halinde adayın kayıt işlemi yapılmaz. Yanlış beyanda bulunduğu belirlenen adaylar hakkında gerekli adli ve idari işlemler başlatılır.

(7) Kayıt için gerekli belgeler: a. Kayıt İçin Başvuru Dilekçesi

b. Halen lisans öğrencisi olanlar için Öğrenci Belgesi; Lisans mezunları için Onaylı Mezuniyet Belgesi ya da Diploma (Yurtdışındaki üniversitelerden yükseköğretim kurumlarından mezun olanların diplomalarının denkliği, kayıt sırasında belgelendirilmelidir);

c. Onaylı Lisans Not Durum Belgesi

d. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Aslını ibraz etmek kaydıyla)

e. İki Adet Vesikalık Fotoğraf

f. Öğrenim ücretinin kurumca belirlenen ilk taksitinin, ilgili kurumun tayin edeceği banka hesabına yatırıldığına dair banka dekontu.

g. Kurumca istenebilecek diğer belgeler.

Program Açma Koşulları
MADDE 6 - 
(1) Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programları, Eğitim/Eğitim Bilimleri Fakültesi

bulunan ve Yükseköğretim Kurulu tarafından izin verilen Üniversitelerde açılır.

(2) İlgili lisans programlarının öğrenci ve mezunları için alanlara göre Erciyes üniversitesi tarafından ayrılacak öğrenci kontenjanlarına, Erciyes üniversitesinin eğitim bilimleri ve öğretmen yetiştirme alanındaki öğretim üyelerinin uzmanlık alanları ve yeterliliği dikkate alınarak ERÜ Senatosu tarafından karar verilir. Belirlenen kontenjanların %75’i son sınıf öğrencilerine, %25’i ise mezunlar ile açık öğretim ve uzaktan öğretim yoluyla eğitim alan 4. sınıf öğrencilerine ayrılır. Bu kontenjanların boş kalması durumunda, fakülte yönetim kurulu kararı ile kontenjan aktarma yapılabilir.

Dersler

MADDE 7 - (1) Programda yer alan dersler, 18.11.2015 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Toplantısı'nda adları, kredileri, sıraları ile içerikleri belirlenen derslerden oluşur (Ek-1). Ortak öğretmenlik meslek bilgisi derslerinde farklı alanlardan öğrenciler aynı şubelerde öğrenim görebilir. Alan eğitimi ve öğretimine özgü derslerde (Özel Öğretim Yöntemleri, Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, Öğretmenlik Uygulaması) şubeler, alanlara göre veya yakın alanlar birleştirilerek oluşturulabilir.

(2) Öğretmenlik Uygulaması dersi, Ekim 1998 tarih ve 2493 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığının “Öğretmen Adaylarının Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Öğretim Kurumlarında

Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Yönergesi’nde belirtilen esaslara göre yürütülür.
(3) Dersler mesai saatleri içinde yapılabileceği gibi mesai saatleri dışında ve hafta sonları da yapılabilir.

Öğrenim Süresi
MADDE 8 - 
(1) Pedagojik Formasyon Eğitimi Programının eğitim süresi iki yarıyıldır. Dersler iki

yarıyıla bölünerek bir öğretim yılında tamamlanabilecek şekilde yürütülür.(Ek-1)

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Programın Yürütülmesinden Sorumlu Birimler

Fakülte Yönetim Kurulu
MADDE 9 
(1) Fakülte Yönetim Kurulu, programın açılması ve uygulanmasıyla ilgili kararları vermek ve

aşağıdaki görevleri yerine getirmekle yükümlüdür:

(a) Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanlığının önerileri doğrultusunda ve öğretim elemanlarının uzmanlık alanları da dikkate alınarak programda yer alan dersleri verecek öğretim elemanlarının görevlendirmek veya görevlendirilmesini sağlamak,

(b) Programın yürütülmesinde görevlendirilecek öğretim elemanları ve personelle birlikte Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda görev yapan uygulama öğretmenlerine ve koordinatörlere ödenecek katkı paylarıyla ilgili işlemleri yürütmek,

(c) Program kapsamında eğitim-öğretim ve sınavlarla ilgili diğer konularda rektörlük, alan fakülteleri ve yüksekokullarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.

Pedagojik Formasyon Birimi

MADDE 10 ( 1 ) Programa ilişkin akademik, idari ve mali işler, fakülte dekanı tarafından oluşturulan Pedagojik Formasyon Birimince yürütülür. Bu birim; bir dekan yardımcısı başkanlığında eğitim bilimleri bölüm başkanı, doktorası ya da doçentliği eğitim bilimleri ve öğretmen yetiştirme alanından olan bir öğretim üyesinden oluşur. Dekan yardımcısı, programın idari ve mali; eğitim bilimleri bölüm başkanı ise, akademik konularındaki koordinatörüdür. Birimin sekretarya işleri için de yeterli sayıda personel görevlendirilir.

Birimin görevleri şunlardır:
a) 
Akademik takvimi ve ders programlarını yapmak, programın uygulama ilkelerini belirlemek,

uygulamaları izlemek, stratejiler geliştirmek, programları değerlendirmek.

b) Diğer birimlerle işbirliği yaparak dersleri yürütecek öğretim elemanlarının ders programlarını belirlemek.

c) İlgili birim ve kişiler arasında işbirliğini sağlayarak programın düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

ç) Sınav programlarını hazırlamak ve uygulamak,
d) Öğretmenlik Uygulaması dersinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı uygulama yapılacak okulları ve

uygulamaya gidecek öğrencilerin listesini hazırlamak.

e) Okullara ve öğrenci gruplarına göre, danışman öğretim elemanlarını ve rehber öğretmenleri belirlemek,

f) Uygulamalar için Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden izinleri almak için gerekli belgelerle birlikte dekanlığa başvurmak.

g) Dekanlıkça verilecek diğer görevleri yapmak.

DÖRDÜNCÜBÖLÜM
Derslere Devam, Sınavlar, Disiplin, Programı Bitirme

MADDE 11 - (1) Programdaki dersler, sınavlar, eğitim-öğretimle ilgili işler ve disiplin konularında, ERÜ Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ile Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği'nin hükümleri uygulanır.

Not dönüşüm yöntemi olarak, Eğitim Fakültesi’nin Not geçme ve dönüşüm sistemi uygulanır.

(2) Bir dönemde en az bir dersten devam şartını sağlayan, ancak bazı derslerden devam alamayanlar, bir sonraki dönemde devam alamadıkları dersler için o derslere ait belirlenen ücreti öderler.

(3) Programa başlayanlar, her dönemin ilk haftası içinde, o dönemde pedagojik formasyon eğitimi programı kapsamındaki bazı derslerden muaf olmak için başvuruda bulunabilir. Muaf olunan dersler için öğrencilere ayrıca ücret iadesi yapılmaz.

(4) Eğitim Fakülte yönetim kurulu kararıyla Özel öğretim kurumlarında veya MEB'e bağlı okullarda bir öğretim yılından az olmamak kaydıyla öğretmenlik yaptığını belgeleyenler, Öğretmenlik Uygulaması dersinden muaf tutulabilir. Ayrıca, pedagojik formasyon derslerinin alındığı dönemde MEB'e bağlı okullarda ücretli öğretmenlik, özel öğretim kurumlarında sözleşmeli öğretmenlik veya Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı olarak Kur'an Kursu Öğreticiliği yapmakta olanlar, Öğretmenlik Uygulaması dersinden muaf tutulabilir.

(5) Programda aldığı dersleri başaramamış olan öğrencilere ERÜ Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde bütünleme ve tek ders hakkı tanınır.

(6) İlgili yönetmelikte yer alan haklı ve geçerli nedenlere bağlı olarak öğrenciyi akademik izinli sayma konusunda fakülte yönetim kurulu yetkilidir.

(7) Programa kayıtlı olmak, askerlik tecil işlemleri için bir gerekçe oluşturmaz. Programı tamamlamadan askere alınan öğrenciler, askerlik hizmetinden sonra terhislerini izleyen iki yıl içinde başvurmaları durumunda programa kaldıkları yerden devam edebilirler.

(8) Öğrenim ücretini ödemeyenlerin programla ilişiği kesilir.
(9) Programda yer alan dersler, derslerin kredileri ve notları ayrı bir transkriptte gösterilir.

(10) Programa devam edenler, derslere devam ve sınav hakları dışındaki öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(11) Programdan herhangi bir nedenle ilişiği kesilenlere ve ayrılanlara, istemeleri halinde o güne kadar almış oldukları dersler için transkript verilir.

(12) Programda yer alan derslerin tümünden başarılı olanlar, Fakülte Dekanı ve eğitim öğretimden sorumlu Rektör Yardımcısı tarafından imzalanmış “Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası”nı almaya hak kazanır.

(13) Aynı pedagojik formasyon eğitimine dayalı olarak birden fazla alanda sertifika belgesi düzenlenemez.

(14) Pedagojik formasyon eğitimi programları arasında yatay geçiş uygulanmaz. Ancak Pedagojik formasyon eğitimi sertifika programlarına kayıtlı lisans öğrencileri, yatay geçiş yoluyla başka bir yükseköğretim kurumuna kaydoldukları takdirde, varsa ilgili yüksek öğretim kurumunun yürütmekte olduğu pedagojik formasyon eğitimi sertifika programına da yatay geçiş yapmış sayılırlar. Bu öğrenciler için, lisans programları arasındaki yatay geçiş hükümleri uygulanır. Öğrenci değişim programları için de bu hüküm geçerlidir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Öğrenim Ücreti ve Katkı Payı Dağıtımı Öğrenim Ücreti

MADDE 12 - (1) Açılan Program ücretli olup, alınacak öğrenim ücretinin miktarına Fakülte Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Üniversite Yönetim Kurulu karar verir. Bu ücret, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ile 19.11.1992 tarihli ve 3843 sayılı Kanunun 7 nci maddesine göre, her yıl Resmi Gazetede yayımlanan ve ilgili eğitim-öğretim yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve İkinci Öğretim Ücretlerinin Tespitine Dair Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilen Yükseköğretim Kurumlarında Yapılacak İkinci Öğretimden Alınacak Öğretim Ücretleri (II) Sayılı Cetvel (A) da Eğitim Fakülteleri için tespit edilen İkinci Öğretim Öğrenim Ücretinin en fazla iki katına kadar olabilir. Bu ücrete hiçbir gerekçeyle ilave maliyet eklenemez.

(2) Öğrenim ücreti, öğrenci tarafından iki eşit taksitte ödenir. İlk taksit kayıt sırasında, ikinci taksit ise ikinci yarıyılın başında ödenir. Programa kayıt yaptırdıktan sonra her ne sebeple olursa olsun, hizmet alıp almadığına bakılmaksızın, kayıt sildirme talebinde bulunanlara ücret iadesi yapılmaz.

(3) Öğrenimine haklı ve geçerli sebepler olmaksızın, ara verenlerle bir dönemde veya her iki dönemde bütün derslerden devamsız ya da başarısız sayılanlar, izleyen yılın öğrenim ücretini tekrar yatırırlar.

(4) Ders tekrarında alınacak ücretler, tekrar edilecek derslerin kredilerinin toplam kredi içindeki payına göre hesaplanır. Öğrencilerden öğrenim ücretinin tekrar edilen dersin kredi başına düşen miktarı alınır.

Katkı Payının Dağıtımı

MADDE 13 - (1) Programın yürütülmesinde görev alan yönetici, öğretim elemanı, öğretmen ve yardımcı personelin katkı payları, “ERÜ, Eğitim Fakültesi, Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödeme Dağıtım Usul ve Esasları Yönergesi İlkeleri” doğrultusunda yapılır.

ALTINCI BÖLÜM
Hüküm Bulunmayan Haller ve Yetkilendirme

MADDE 14 - (1) Bu Yönergenin uygulanması sırasında doğacak sorunları gidermede, Kurulun görüşleri alınarak fakülte yönetim kurulunca karar verilir.

(2) Fakülte yönetim kurulu, bu Yönergede belirtilen hükümlere aykırı olmamak üzere düzenlemeler yapabilir.

Yürürlükten Kaldırma

MADDE 15 - (1) Bu Yönergenin yürürlüğe girmesiyle; ERÜ Senatosu’nun 06.03.2014 Tarih ve 04 sayılı Kararlarıyla kabul edilmiş olan “ERÜ Pedagojik Formasyon Programı Uygulama Yönergesi” yürürlükten kalkar.

Yürürlük
MADDE 16 - 
(1) Bu yönerge, ERÜ Senatosu tarafından kabul edilen 24.06.2016 tarihten itibaren

yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 17 - 
(1) Bu Yönerge hükümlerini Eğitim Fakültesi Dekanı yürütür. .

GEÇİCİ MADDE 1-(1)Yükseköğretim Kurulunun 18.11.2015 tarihli Pedagojik Formasyon Eğitimi ile ilgili kararı doğrultusunda kaydı yapılan öğrenciler yürürlüğe girmesinden itibaren bu yönerge hükümlerine tabi olur.

EK 1- Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Dersleri ve İçerikleri

DÖNEMİ

DERS KODU

DERSLER

T

U

K

GÜZ

PFP101

Eğitim Bilimine Giriş

2

0

2

GÜZ

PFP103

Eğitim Psikolojisi

2

0

2

GÜZ

PFP105

Öğretim İlke ve Yöntemleri

2

0

2

GÜZ

PFP107

Sınıf Yönetimi

2

0

2

GÜZ

PAKETI

Seçmeli Ders I

2

0

2

GÜZ  

PAKETII

Seçmeli Ders II      

2

0

2

BAHAR

PFP102

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

2

0

2

BAHAR

PFP104

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

2

2

3

BAHAR

PFP106

Özel Öğretim Yöntemleri

2

2

3

BAHAR

PFP108

Öğretmenlik Uygulaması

2

6

5

Toplam

20

10

25

DERS KODU

SEÇMELİ DERS I

T

U

K

PFP201

Eğitimde Eylem (Aksiyon) Araştırması

2

0

2

PFP203

Eğitimde Program Geliştirme

2

0

2

PFP205

Eğitim Tarihi

2

0

2

PFP207

Eğitim Sosyolojisi

2

0

2

PFP209

Gelişim Psikolojisi

2

0

2

PFP211

Öğretmenlik Meslek Etiği

2

0

2

PFP213

Yaşam Boyu Öğrenme

2

0

2

PFP215

Bireyselleştirilmiş Öğretim

2

0

2

SEÇMELİ DERS II

T

U

K

PFP202

Rehberlik

2

0

2

PFP204

Eğitimde Teknoloji Kullanımı

2

0

2

PFP206

Eğitim Felsefesi

2

0

2

PFP208

Türk Eğitim Tarihi

2

0

2

PFP210

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

2

0

2

PFP212

Karakter ve Değerler Eğitimi   

2

0

2

PFP214

Özel Eğitim

2

0

2

PFP216

Bilgisayar Destekli Öğretim

2

0

2

Eğitim Bilimine Giriş (2-0-2): Eğitimin temel kavramları, eğitimin diğer bilimlerle ilişkisi ve işlevleri (eğitimin felsefi, sosyal, hukuki, psikolojik, ekonomik, politik temelleri), eğitim biliminin tarihsel gelişimi, 21.yüzyılda eğitim biliminde yönelimler, eğitim biliminde araştırma yöntemleri, Türk Milli Eğitim Sisteminin yapısı ve özellikleri, eğitim sisteminde öğretmenin rolü, öğretmenlik mesleğinin özellikleri, öğretmen yetiştirme alanındaki uygulamalar ve gelişmeler.

Eğitim Psikolojisi (2-0-2): Eğitim-Psikoloji ilişkisi, eğitim psikolojisinin tanımı ve işlevleri, öğrenme ve gelişim ile ilgili temel kavramlar, gelişim özellikleri (bedensel, bilişsel, duygusal, sosyal ve ahlaki gelişim), öğrenmeyi etkileyen faktörler, öğrenme kuramları, öğrenme kuramlarının öğretim süreçlerine yansımaları, etkili öğrenme, öğrenmeyi etkileyen faktörler (motivasyon, bireysel faktörler, grup dinamiği ve bu faktörlerin sınıf içi öğretim sürecine etkisi).

Öğretim İlke ve Yöntemleri (2-0-2): Temel kavramlar (kuram, ilke, yasa, yöntem, teknik, strateji, taktik, stil, biçem, model ve yaklaşım), öğrenme kuramları, öğretme kuramları, açıklayıcı ve kuralcı öğretim kuramları, alanda çalışan kuramcılar, Yöntemden stratejiye geçiş, öğrenme stratejileri, öğrenme stratejileriyle ilgili sınıflamalar, öğretim stratejileri, öğretim stratejileriyle ilgili sınıflamalar, stil-strateji etkileşimi, öğrenme öğretme stilleri ve stil odaklı öğretim tasarımı, etkin öğretim hizmetini sağlamada kullanılabilecek strateji örnekleri, problemlere dayalı öğrenme, proje tabanlı öğrenme, öykü tabanlı öğrenme, senaryo tabanlı öğrenme, vb. yaklaşımlar ve bu yaklaşımlara dayalı örnek uygulamalar.

Sınıf Yönetimi (2-0-2): Sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramlar, sınıf içi iletişim ve etkileşim, sınıf yönetiminin tanımı, sınıf yönetimi kavramının sınıfta disiplini sağlamadan farklı yanları ve özellikleri, sınıf ortamını etkileyen sınıf içi ve sınıf dışı etkenler, sınıf yönetimi modelleri, sınıfta kurallar geliştirme ve uygulama, sınıfı fiziksel olarak düzenleme, sınıfta istenmeyen davranışların yönetimi, sınıfta zamanın yönetimi, sınıf organizasyonu, öğrenmeye uygun olumlu bir sınıf ortamı oluşturma (örnekler ve öneriler).

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme (2-0-2): Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi, ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kavramlar, ölçme araçlarında bulunması istenen nitelikler (güvenirlik, geçerlik, kullanışlılık), eğitimde kullanılan ölçme araçları ve özellikleri, geleneksel yaklaşımlara dayalı olan araçlar (yazılı sınavlar, kısa yanıtlı sınavlar, doğru-yanlış tipi testler, çoktan seçmeli testler, eşleştirmeli testler, sözlü yoklamalar, ödevler), öğrenciyi çok yönlü tanımaya dönük araçlar (gözlem, görüşme, performans değerlendirme, öğrenci ürün dosyası, araştırma kağıtları, araştırma projeleri, akran

değerlendirme, özdeğerlendirme, tutum ölçekleri), ölçme sonuçları üzerinde yapılan temel istatistiksel işlemler, öğrenme çıktılarını değerlendirme, not verme, alanı ile ilgili ölçme aracı geliştirme.

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı (2-2-3): Öğretim Teknolojisi ile ilgili kavramlar, çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim teknolojilerinin öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı, okulun ya da sınıfın teknoloji ihtiyaçlarının belirlenmesi, uygun teknoloji planlamasının yapılması ve yürütülmesi, öğretim teknolojileri yoluyla alanın öğretimine yönelik iki ve üç boyutlu materyaller geliştirme, öğretim gereçlerinin geliştirilmesi (çalışma yaprakları, etkinlik tasarlama, tepegöz saydamları, slaytlar, görsel medya (VCD, DVD) gereçleri, bilgisayar temelli gereçler), eğitim yazılımlarının incelenmesi, çeşitli nitelikteki öğretim gereçlerinin değerlendirilmesi, internet ve uzaktan eğitim, görsel tasarım ilkeleri, öğretim materyallerinin etkinlik durumuna ilişkin araştırmalar, Türkiye’de ve dünyada öğretim teknolojilerinin kullanım durumu.

Özel Öğretim Yöntemleri (2-2-3): Alana özgü temel kavramlar ve bu kavramların alan öğretimiyle ilişkisi, alanının başta Anayasa ve Milli Eğitim Temel yasası olmak üzere yasal dayanakları, alan öğretiminin genel amaçları, kullanılan yöntem, teknik, araç-gereç ve materyaller, İlgili Öğretim Programının incelenmesi (amaç, kazanım, tema, ünite, etkinlik vb.), ders, öğretmen ve öğrenci çalışma kitabı örneklerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi.

Öğretmenlik Uygulaması (2-6-5): Her hafta bir günlük plan hazırlama, uygulama okulunda hazırlanan planı uygulama, uygulamanın okuldaki öğretmen, öğretim elemanı ve uygulama öğrencisi tarafından değerlendirilmesi, değerlendirmeler doğrultusunda düzeltmenin yapılması ve tekrar uygulama yapılması, uygulama çalışmalarını yansıtan portfolyo hazırlama.

Seçmeli I Ders Grubu:

Eğitimde Eylem (Aksiyon) Araştırması (2-0-2): Eylem araştırması hakkında bilgi, Eylem Araştırmasının Aşamalarıöğretmen eğitimi programlarının önemli bir parçası olarak eylem araştırması, öğretmen adaylarına araştırmacı bir kimliğin kazandırılması, onların araştırmalara karşı tutumlarının geliştirilmesi, mevcut araştırmaların aktif birer tüketicileri olmaları ve kendi sınıflarında küçük çaplı araştırmaları yürütebilecek seviyeye getirilmeleri gibi davranışların kazandırılması.

Eğitimde Program Geliştirme (2-0-2): Temel kavramlar, eğitimde program geliştirmenin kuramsal temelleri (tarihi, felsefi, psikolojik ve toplumsal temeller), eğitim programı tasarımı ve modeller, program geliştirme süreci (planlama, tasarı hazırlama, deneme-değerlendirme, programa süreklilik kazandırma). Öğretim ilkeleri, öğretimde planlı çalışmanın önemi ve yararları, öğretimin planlaması (ünitelendirilmiş yıllık plan, günlük plan ve etkinlik örnekleri), öğretim yöntem ve teknikleri, bunların uygulama ile ilişkilendirilmesi, eğitim ve öğretimde yeni yönelimler (etkin öğrenme, çoklu zeka, yapılandırmacılık, yaşamboyu öğrenme, yaratıcı düşünme, vb.), öğretim hizmetinin niteliğini artırmada öğretmenin görev ve sorumlulukları.

Eğitim Tarihi (2-0-2): Türk eğitim tarihinin, eğitim olgusu açısından önemi. Cumhuriyetten önceki

eğitim durumu ve öğretmen yetiştiren kurumlar. Türk Eğitim Devrimi 1: Devrimin tarihsel arka planı, felsefî, düşünsel ve politik temelleri. Türk Eğitim Devrimi 2: Tevhid-i Tedrisat Kanunu: tarihsel temelleri, kapsamı, uygulanışı ve önemi; Türk eğitim sisteminde laikleşme. Türk Eğitim Devrimi 3: Karma eğitim ve kızların eğitimi, Yazı Devrimi, millet mektepleri, halk evleri. Türkiye Cumhuriyeti eğitim sisteminin dayandığı temel ilkeler. Köy Enstitüleri, Eğitim Enstitüleri ve Yüksek Öğretmen Okulları. Üniversiteler ve öğretmen yetiştirme. Yakın dönem Türk eğitim alanındaki gelişmeler.

Eğitim Sosyolojisi (2-0-2): sosyolojik açıdan eğitim, eğitim toplum birey ilişkisi, toplumsal bir kurum olarak okul, öğretmen ve öğrencinin sosyolojik açıdan rol ve sorumlulukları, eğitimde fırsat eşitliği, sosyal hareketlilik, statü, sınıf ve tabakalaşma, kültür toplum ve medeniyet ilişkisi, güncel sosyolojik çalışmaların örnekleri.

Gelişim Psikolojisi (2-0-2): Gelişimle ilgili temel kavram ve ilkeler, gelişim kuramları, gelişim dönemleri, çocukluk döneminin bedensel, bilişsel, kişilik ve ahlak gelişimi, ana-baba çocuk etkileşimi, çocuklarda görülen davranış ve uyum sorunları.

Öğretmenlik Meslek Etiği (2-0-2): Etiğin tanım, meslek etiği, eğitimde etiğin önemi, öğretmen andı, öğretmenlik etik kodu, meslek etiği ilkeleri ve

günlük hayattan örnekler

Yaşam Boyu Öğrenme (2-0-2): Yaşam Boyu Öğrenme kavramı, Yaşam boyu öğrenmenin kapsamı, Yaşam boyu öğrenimin ortaya çıkış nedenleri, Yaşam boyu öğrenme kavramının daha önce ortaya atılan eğitim kavramlarından farkı.

Bireyselleştirilmiş Öğretim (2-0-2): Bireysel ayrılıkların öneminin anlaşılması, uyum, uyumsuzluk, normal sapkın davranışların tespiti, tanımada kullanılacak çeşitli yöntem ve teknikler, aile terapisi, aile rehberliği, oyun terapisi. Eğitimcilerin yardımcı terapist olarak yetiştirilmesi.

Seçmeli II Ders Grubu:

Rehberlik (2-0-2): Temel kavramlar, öğrenci kişilik hizmetleri, psikolojik danışma ve rehberliğin bu hizmetler içerisindeki yeri, rehberliğin ilkeleri, gelişimi, psikolojik danışma ve rehberliğin çeşitleri, servisler (hizmetler), teknikler, örgüt ve personel, alandaki yeni gelişmeler, öğrenciyi tanıma teknikleri, rehber-öğretmen işbirliği, öğretmenin yapacağı rehberlik görevleri.

Eğitimde Teknoloji Kullanımı (2-0-2): Eğitimde kullanılan teknolojik araçlar, yazılımlar ile ilgili temel bilgiler, yazılımlar aracılığı dersler uygulama tasarımları.

Eğitim Felsefesi (2-0-2): Eğitimin felsefi temelleri, program geliştirmenin felsefi temel başlığı altında incelenen eğitim felsefesi akımları: Daimicilik, Esasicilik, İlerlemecilik, Yeniden Kurmacılık

Türk Eğitim Tarihi (2-0-2): Türk eğitim tarihinin eğitim olgusu açısından önemi, Cumhuriyetten önceki eğitim durumu ve öğretmen yetiştiren kurumlar, eğitimde batılılaşma hareketleri, Tevhid-i Tedrisat Kanunu: tarihsel temelleri, kapsamı, uygulanışı ve önemi, Türk eğitim sisteminde laikleşme, yazının değiştirilmesi, millet mektepleri, halk evleri, Türkiye Cumhuriyeti eğitim sisteminin dayandığı temel ilkeler, Köy Enstitüleri, Eğitim Enstitüleri ve Yüksek Öğretmen Okulları, üniversiteler ve öğretmen yetiştirme, yakın dönem Türk eğitim alanındaki gelişmeler.

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi (2-0-2): Türk eğitim sisteminin amaçları ve temel ilkeleri, eğitimle ilgili yasal düzenlemeler, Türk eğitim sisteminin yapısı, yönetim kuramları ve süreçleri, okul örgütü ve yönetimi, okul yönetiminde personel, öğrenci, öğretim ve işletmecilikle ilgili işler, okula toplumsal katılım.

Karakter ve Değerler Eğitimi (2-0-2): Değerler ve karakter eğitiminin amacı, gerekliliği, işlevi, ilkeleri ve değer türleri irdelenerek öğretmen adaylarında farkındalık yaratılması, dünyada ve ülkemizdeki uygulamalara değinilerek değerler ve karakter eğitimi sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar.

Özel Eğitim (2-0-2): Özel eğitimin tanımı, özel eğitimle ilgili temel ilkeler, engelliliği oluşturan nedenler, erken tanı ve tedavinin önemi, engele bakışla ilgili tarihsel yaklaşım, zihinsel engelli, işitme engelli, görme engelli, bedensel engelli, dil ve iletişim bozukluğu olan, süregelen hastalığı olan, özel öğrenme güçlüğü gösteren, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan, otistik ve üstün yetenekli çocukların özellikleri ve eğitimleri, farklı gelişen çocukların oyun yoluyla eğitimi, özel eğitime muhtaç çocukların ailelerinde gözlenen tepkiler, ülkemizde özel eğitimin durumu, bu amaçla kurulmuş kurum ve kuruluşlar.

Bilgisayar Destekli Öğretim (2-0-2): Flash, dreamviewer, photoshop yazılımları ile eğitsel websitesi, eğitsel animasyon ve çoklu ortamda ders materyallerinin hazırlanması.